Muutosneuvotteluvelvoite yrityksessä

Milloin muutosneuvotteluja käydään?

Yhteistoimintalakia, jossa säädetään mm. muutosneuvottelusta, sovelletaan, kun henkilöstön säännöllinen lukumäärä vähintään 20.  Muutosneuvotteluvelvoitteen piiriin kuuluvat työnantajan taloudellisella tai tuotannollisella perusteella harkitsema yhden tai useamman työntekijän irtisanominen, lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolinen muuttaminen. Neuvottelut aloitetaan ja käydään työnantajan harkitessa suunnitelmia, joilla hän arvioi olevan muutosneuvotteluvelvoitteen piirissä olevia henkilöstövaikutuksia.

Muutosneuvotteluiden osapuolet

Jos asia koskee useampaa kuin yhtä työntekijää, työntekijöitä edustaa henkilöstöryhmän edustaja. Jos kyseessä oleva asia koskee useampaa kuin yhtä henkilöstöryhmää, asian käsittely tapahtuu yhteisessä kokouksessa, jossa osapuolina ovat työnantajan edustajat ja ko. henkilöstöryhmien edustajat.

Neuvotteluesitys

Neuvotteluesitys annetaan viimeistään 5 päivää ennen neuvotteluiden alkamista. Neuvotteluesitys toimii kokouskutsuna, jonka perusteella myös henkilöstö saa kuvan siitä, mistä on tarkoitus neuvotella. Neuvotteluesityksestä tulee käydä ilmi ainakin

  • neuvottelujen alkamisaika ja -paikka, ja
  • pääkohdittainen ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asioista.

Työntekijöiden vähentämistä koskevissa neuvotteluissa neuvotteluesityksestä on lisäksi käytävä ilmi:

  • suunnitellut toimenpiteet ja niiden perusteet;
  • alustava arvio toimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden määristä eriteltynä henkilöstöryhmittäin ja toimenpiteittäin;
  • selvitys periaatteista, joiden mukaan toimenpiteen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät;
  • arvio ajasta, jonka kuluessa toimenpiteet pannaan toimeen.

Neuvotteluesitys on toimitettava myös työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään muutosneuvottelujen alkaessa.

Muutosneuvottelujen sisältö

Muutosneuvotteluissa on käsiteltävä ainakin henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Jos neuvottelut koskevat yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolista muuttamista, neuvotteluissa on lisäksi käsiteltävä:

  • vaihtoehtoja toimenpiteen kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi sekä toimenpiteestä työntekijöille aiheutuvien kielteisten seurausten lieventämiseksi;
  • henkilöstön edustajan tai työntekijän tekemiä ehdotuksia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Neuvotteluja käydään vähintään 14 päivää, jos kyse on alle kymmenen työntekijän irtisanomisesta, lomauttamisesta tai osa-aikaistamisesta tai alle 90 päivän lomautuksesta. Muissa tapauksissa vähimmäisneuvotteluaika on kuusi viikkoa. Työnantaja voi tehdä päätökset vasta neuvotteluiden päätyttyä.

Neuvottelupöytäkirja

Työnantajan on pyynnöstä huolehdittava, että muutosneuvotteluissa käsitellyistä asioista laaditaan pöytäkirja, josta käyvät ilmi ainakin neuvotteluiden käymisen ajankohta, niihin osallistuneet henkilöt, neuvottelujen tulokset sekä mahdolliset eriävät mielipiteet.

Toimintasuunnitelma ja työllistymistä tukevat toimintaperiaatteet

Jos suunnitellut irtisanomiset koskevat vähintään 10 työntekijää, työnantajan on annettava esitys toimintasuunnitelmaksi muutosneuvotteluiden suunnitelmalliseksi toteuttamiseksi sekä mahdollisista irtisanomisista aiheutuvien seurausten lieventämiseksi. Työllistymistä tukevat toimintaperiaatteet laaditaan silloin, kun mahdolliset irtisanomiset koskevat alle 10 työntekijää. Toimintaperiaatteissa kuvataan se, miten työntekijöiden oma-aloitteista hakeutumista muuhun työhön tai koulutukseen sekä työllistymistä edistävien palveluihin osallistumiseen tuetaan.

Hyvitys työntekijälle

Jos yhteistoimintalain määräyksiä rikotaan, voi seurata 35.000 euron hyvitysseuraamus toimenpiteiden kohteeksi joutunutta työntekijää kohden.

Contact us

By sending this contact form I accept the processing of my personal data as described in the Privacy Policy.

Please note that the client relationship between Youristia and the client always requires a separate assignment agreement.

LÄHETÄ VIESTI YOURISTIALLE

Lähettämällä yhteydenottolomakkeen hyväksyn henkilötietojeni käsittelyn tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Pyydämme huomioimaan, että Youristian ja asiakkaan välisen toimeksiantosuhteen syntyminen vaatii aina erillisen toimeksiantosopimuksen.

LÄHETÄ VIESTI YOURISTIALLE

Lähettämällä yhteydenottolomakkeen hyväksyn henkilötietojeni käsittelyn tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Pyydämme huomioimaan, että Youristian ja asiakkaan välisen toimeksiantosuhteen syntyminen vaatii aina erillisen toimeksiantosopimuksen.

Contact us

By sending this contact form I accept the processing of my personal data as described in the Privacy Policy.

Please note that the client relationship between Youristia and the client always requires a separate assignment agreement.