Tuotevastuun pääkohdat

Tuotevastuulla tarkoitetaan vahingonkorvausvastuuta vahingosta, jonka tuote on aiheuttanut jollekin henkilölle tai yksityiseen tarkoitukseen käytetylle omaisuudelle. Tuotevastuun piiriin ei kuulu tuotteelle itselleen aiheutunut vahinko. Tuotevastuun yhteydessä tuotteella tarkoitetaan irtainta esinettä, eikä esim. palvelua.

Tuotevastuulain mukaan vahingonkorvausta on suoritettava vahingosta, joka on johtunut siitä, että tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa. Turvallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon ajankohta, jona tuote laskettiin liikkeelle, tuotteen ennakoitavissa oleva käyttö, tuotteen markkinointi ja käyttöohjeet sekä muut seikat.

Vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys. Korvauskanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvausta vaativa sai tiedon tai hänen olisi pitänyt saada tieto vahingon ilmenemisestä, tuotteen puutteellisesta turvallisuudesta ja korvausvelvollisuudesta.

Tuotevastuu on tuottamuksesta riippumatonta ankaraa vastuuta. Siten yritys voi joutua korvausvelvolliseksi siitä huolimatta, vaikka ei olisi toiminut huolimattomasti.

Tuotevastuulain mukaan vahingonkorvausvastuu on valmistajalla, maahantuojalla, liikkeeseenlaskijalla ja markkinoijalla. Markkinoijan vastuu edellyttää sitä, että se on markkinoinut vahinkoa aiheuttanutta tuotetta omanaan tai että tuote on varustettu markkinoijan nimellä, tavaramerkillä tai muulla erottuvalla tunnuksella.

Tuotteen jakeluketjussa mukana olevat yritykset voivat pyrkiä sopimaan keskinäisin sopimuksin vastuunjaostaan tuotevastuukysymyksissä. Vahingonkärsineen oikeutta tuotevastuulain mukaiseen korvaukseen ei kuitenkaan voida rajoittaa.

Contact us

By sending this contact form I accept the processing of my personal data as described in the Privacy Policy.

Please note that the client relationship between Youristia and the client always requires a separate assignment agreement.

LÄHETÄ VIESTI YOURISTIALLE

Lähettämällä yhteydenottolomakkeen hyväksyn henkilötietojeni käsittelyn tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Pyydämme huomioimaan, että Youristian ja asiakkaan välisen toimeksiantosuhteen syntyminen vaatii aina erillisen toimeksiantosopimuksen.

LÄHETÄ VIESTI YOURISTIALLE

Lähettämällä yhteydenottolomakkeen hyväksyn henkilötietojeni käsittelyn tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Pyydämme huomioimaan, että Youristian ja asiakkaan välisen toimeksiantosuhteen syntyminen vaatii aina erillisen toimeksiantosopimuksen.

Contact us

By sending this contact form I accept the processing of my personal data as described in the Privacy Policy.

Please note that the client relationship between Youristia and the client always requires a separate assignment agreement.